Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

καταθέτουμε νομοθετική πρόταση

.
Το άρθρο 10 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α’ 177) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 10
Ίδρυση Παραρτημάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλοδαπής
.
1. Eκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης που έχουν νομίμως συσταθεί, αποκτήσει άδεια λειτουργίας και λειτουργούν σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγή και ισότιμα, μπορούν να λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης Παραρτήματός τους στην Ελλάδα εάν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους προς το Υπουργείο Παιδείας που θα συνοδεύεται από:

(α) Δεσμευτική απόφαση, που να έχει ληφθεί αρμοδίως και νομίμως από το αλλοδαπό ίδρυμα για την εγκατάσταση Παραρτήματός του στην Ελλάδα, στην οποία το αλλοδαπό ίδρυμα θα δεσμεύεται να διασφαλίσει:

(i) τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εργαστηριακές αίθουσες, υλικοτεχνικές υποδομές, εποπτικά υλικά, εξοπλισμό και γραμματειακή υποστήριξη για την αυτοτελή λειτουργία του Παραρτήματός του στην Ελλάδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που λειτουργεί με τρόπο ικανοποιητικό και το ίδρυμα στην έδρα του για να υποδεχτεί και να εκπαιδεύσει στο Παράρτημά του συγκεκριμένο αριθμό σπουδαστών κατ’ έτος.

(ii) ίδιους όρους παροχής εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών από το Παράρτημά του με αυτούς που ισχύουν και εφαρμόζονται στην έδρα του και ειδικότερα:

1. Το Παράρτημά του να χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς επωνυμία, τον ίδιο ακριβώς διακριτικό τίτλο και το ίδιο ακριβώς σήμα που χρησιμοποιεί και η έδρα του, θα αξιολογείται δε κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια συχνότητα που αξιολογείται και η έδρα του ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Οι διδάσκοντες στο Παράρτημά του να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στην έδρα του. Το δε καθεστώς των διδασκόντων στο Παράρτημά του θα πρέπει να είναι αντίστοιχο του καθεστώτος που ισχύει στην έδρα του, όσον αφορά ιδίως τις απαιτήσεις για την ακαδημαϊκή και μισθολογική τους εξέλιξη.

3. Η αναλογία διδασκόντων στο Παράρτημά του σε σχέση με τα τυπικά τους προσόντα να είναι αντίστοιχη με την αναλογία διδασκόντων στην έδρα του. Επίσης, η αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων στο Παράρτημα να είναι αντίστοιχη με εκείνη της έδρας του.

4. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και έρευνας που παρέχονται από το Παράρτημά του να είναι ίδιες με αυτές που παρέχονται στην έδρα του.

5. Οι όροι εισαγωγής των σπουδαστών να είναι αντίστοιχοι με αυτούς που ισχύουν στην έδρα του.

6. Οι όροι φοίτησης, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των σπουδαστών να είναι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν στην έδρα του.

(iii) την χρηματοδότηση των απαιτούμενων δαπανών για την εγκατάσταση και λειτουργία του Παραρτήματός του στην Ελλάδα, το ύψος και η προέλευση της οποίας θα πρέπει να τεκμηριώνονται σε σχετικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να προσαρτάται στην εν λόγω απόφαση.

(β) νομίμως διορισμένο, στην ίδια ως άνω υπό (α) απόφαση, συμβούλιο διοίκησης του Παραρτήματος, αποτελούμενο από τρία (3) ενήλικα άτομα, δύο (2) εκ των οποίων θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ως μέλη του διδακτικού και ερευνητικού του προσωπικού, τα οποία θα πρέπει να εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε κάθε πράξη ή ενέργεια, όπως και στην υπογραφή και εκτέλεση πάσης φύσεως συμβάσεων, για τις ανάγκες εγκατάστασης, εξοπλισμού, στελέχωσης και λειτουργίας του Παραρτήματος στην Ελλάδα. Ένα εκ των ατόμων που θα διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, θα πρέπει να ορίζεται επίσημα αντίκλητος του αλλοδαπού ιδρύματος, δεκτικός κάθε επίδοσης από οποιαδήποτε Αρχή και οποιονδήποτε τρίτο που συναλλάσσεται με το Παράρτημα.

(γ) Βεβαίωση εγγραφής του Παραρτήματος ως υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και ΑΦΜ που θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την οικεία ΔΟΥ του τόπου εγκατάστασής του.

2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κατά τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1(α) ανωτέρω, και εφόσον το Παράρτημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει, το τριμελές συμβούλιο διοίκησης του Παραρτήματος υποβάλλει νέα αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας, αυτή τη φορά για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σε αυτό. Στην αίτηση θα τεκμηριώνεται πλήρως, και με κάθε πρόσφορο μέσο, η συνδρομή και επάρκεια των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η άδεια λειτουργίας θα χορηγείται μετά από έλεγχο που θα διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης και επαρκώς τεκμηριωμένη. Κατά τον έλεγχο, το Υπουργείο Παιδείας θα μπορεί να διερευνά με κάθε πρόσφορο μέσο κατά πόσον το Παράρτημα του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα θα είναι σε θέση να λειτουργεί όπως και το εκπαιδευτικό ίδρυμα στην έδρα προέλευσης του Παραρτήματος. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι δεν είναι σε θέση, η αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα, το δε αλλοδαπό ίδρυμα μπορεί να επανέλθει με νέα αίτησή του εάν αποκαταστήσει την δυνατότητά του να λειτουργεί όπως και η έδρα του, πληρώντας τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Μετά την χορήγηση άδειας λειτουργίας κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να αποδεικνύεται από το αλλοδαπό Ίδρυμα ανά πάσα στιγμή σε ενδεχόμενο έλεγχο που μπορεί να διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας στο Παράρτημά του κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτού, εις τρόπον ώστε η χορηγηθείσα σε αυτό άδεια λειτουργίας να μπορεί να ανακληθεί προσωρινά εάν δεν πληρούνται ουσιωδώς οι προδιαγραφές λειτουργίας που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης για διάστημα ενός (1) έτους προς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας μπορεί να ανακληθεί οριστικά. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να επανατεθεί σε λειτουργία ένα Παράρτημα του οποίου η άδεια λειτουργίας θα έχει ανακληθεί προσωρινά, εάν το αλλοδαπό ίδρυμα με αίτησή του επαρκώς τεκμηριωμένη δεν αποδείξει ότι θεράπευσε τις διαπιστωθείσες στο μεταξύ αδυναμίες του που οδήγησαν στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του και ότι πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 ώστε να μπορεί να επανατεθεί σε νόμιμη λειτουργία.

4. Με Προεδρικά Διατάγματα που θα εκδίδονται με κοινή πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εξωτερικών, θα μπορούν να επεκτείνονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και σε αλλοδαπά ιδρύματα που έχουν νομίμως συσταθεί, αποκτήσει άδεια λειτουργίας και λειτουργούν σε χώρες άλλες από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσαρμοσμένες, στο μέτρο που επιβάλλεται, στις απαιτήσεις του ειδικότερου θεσμικού καθεστώτος που διέπει ή θα διέπει τις σχέσεις της χώρας μας με τις άλλες αυτές χώρες.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.